Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Toontje Hoger. Deze versie is geldig vanaf 1 oktober 2022. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van de digitale producten die te koop worden aangeboden op www.muzieklessentoontjehoger.nl. Het plaatsen van een bestelling van digitale producten van Toontje Hoger houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1. Prijzen

1.1 Alle prijzen op de website van Toontje Hoger zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

1.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

2. Aanbiedingen (indien van toepassing)

2.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

2.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Toontje Hoger zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Toontje Hoger slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

2.4 Aanbiedingen van Toontje Hoger gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5 Toontje Hoger kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

3. Betalingen

3.1 De betaling van de aangeboden digitale producten op www.muzieklessentoontjehoger.nl geschiedt via een directe bankoverschrijving. Stuur de bestelling via een mail naar muzieklessentoontjehoger@gmail.com. Ná een succesvolle betaling krijgt u toegang tot het digitale product.

3.2 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Toontje Hoger. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op Toontje Hoger beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden te accepteren.

3.3 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van alle digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en het wettelijke auteurschap blijven ten alle tijde bij Toontje Hoger.

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die rusten op de website, afbeeldingen, illustraties, logo, muziek, audio-bestanden, video’s, lesmaterialen, (digitale) teksten en producten, lay-out, graphics, beelden en namen van Toontje Hoger, blijven in eigendom van Toontje Hoger.

4.2 Materiaal dat ter beschikking is gesteld en/of is gekocht, zal niet worden gekopieerd, nagemaakt, getoond aan derden, of op andere wijze worden gebruikt anders dan voortvloeiend uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden. Hiermee verplicht u zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

4.3 Toontje Hoger garandeert dat de aan u geleverde digitale producten en bestanden geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

5. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

5.1 Toontje Hoger is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

5.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste (email)adres aan Toontje Hoger. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC/laptop en eventueel aanwezige programma’s zoals fire-walls, spamfilters en virusscanners, zodat de aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

6. Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads en digitale producten

6.1 Op alle digitale producten van Toontje Hoger berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en/of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

6.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

7. Bestelling annuleren

7.1 Toontje Hoger verkoopt primair digitale lesmaterialen. Omdat het digitale producten betreft die na aanschaf te downloaden zijn, zijn alle aankopen definitief, en is er geen
herroepingsrecht/ontbindingsrecht en zichttermijn. Digitale producten kunnen niet geretourneerd of geruild worden.

8. Overmacht

8.1 Toontje Hoger is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen, ten gevolge van overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden begrepen iedere oorzaak, die Toontje Hoger redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en/of voorkomen, waaronder begrepen storing van het internet, de website.

8.3 Toontje Hoger behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Toontje Hoger gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

8.4 Indien Toontje Hoger bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

9. Gegevensbeheer

9.1 Indien u een bestelling plaatst bij Toontje Hoger, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Toontje Hoger. Toontje Hoger houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties/AVG en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ook ons privacy beleid op onze website www.muzieklessentoontjehoger.nl.

9.2 Toontje Hoger respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

10. Garantie en conformiteit

10.1 De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Toontje Hoger. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Toontje Hoger schriftelijk te worden gemeld.

10.3 Indien klachten van de afnemer door Toontje Hoger gegrond worden bevonden, zal Toontje Hoger naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Toontje Hoger en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Toontje Hoger) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Toontje Hoger gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Toontje Hoger voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

11. Diversen

11.1 Toontje Hoger behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

11.2 Alle afbeeldingen: foto’s, tekeningen, illustraties etc., zoals gegevens betreffende kleuren op de internetsite van Toontje Hoger gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Toontje Hoger vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

11.4 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.5 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.