Gebruiksvoorwaarden

1. Na een succesvolle betaling van één of meerdere digitale producten krijgt u binnen 24 uur vanaf het moment van betaling toegang tot het gebruik van het product of de producten.
4. Onze digitale producten geven alleen één licentie/gebruiksrecht voor één persoon.
7. Met de leermiddelen van Toontje Hoger wordt geen inbreuk gemaakt op rechten van derden.
2.  Wij verzoeken u vriendelijk onze digitale producten niet te geven of te delen met anderen. Verwijs hen door naar de webshop van Toontje Hoger.
5. De digitale producten die Toontje Hoger aan haar gebruikers ter beschikking stelt zijn auteursrechtelijk beschermde werken. De auteursrechten op de digitale leermiddelen berusten bij Toontje Hoger en/of haar toeleveranciers.
8. In het geval u wel door derden wordt aangesproken betreffende inbreuk op hun rechten door het gebruik van de oorspronkelijk ter beschikking gestelde (versie van de) digitale leermiddelen, kunt u zich tot Toontje Hoger wenden.
3. Wilt u onze digitale producten delen met collega’s van uw school en/of delen met anderen, dan heeft u meerdere licenties nodig. Toontje Hoger geeft kortingen bij het bestellen van meerdere producten. Voor onze digitale prentenboek en lespakketten hanteren wij het volgende kortingensysteem: u krijgt voor 2 personen/2 klassen 15 % korting en voor >3 personen/3 klassen 25% korting. Dank u wel dat u gebruik maakt van dit kortingensysteem. Alleen op deze manier kunnen wij onze prijzen laag houden.
6. Zonder toestemming van Toontje Hoger is het niet toegestaan de digitale leermiddelen openbaar te maken, door te verkopen of te verveelvoudigen al dan niet in bewerkte vorm, tenzij dit gebeurt voor het doel waarvoor de digitale leermiddelen ter beschikking zijn gesteld.
9. Het is de gebruiker niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de digitale leermiddelen.